Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Διαρκής Αναβάθμιση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ένας από τους βασικότερους στόχους της Ώρας Ευθύνης ήταν και είναι η διαρκής προσπάθεια για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου με σύγχρονα οχήματα. Αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και του Ταμείου Αλληλεγγύης καταφέραμε να αντικαταστήσουμε τον ήδη παλαιωμένο στόλο του Δήμου, δίνοντας έμφαση στην αγορά νέων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου. Από το 2019 μέχρι και σήμερα ο στόλος του Δήμου μας έχει ενισχυθεί με 8 νέα υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα, 1 καλαθοφόρο όχημα, 1 όχημα πολλαπλών χρήσεων και 1 εκσκαφέα φορτωτή τύπου JCB.

Έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και αναμένεται η παράδοση: α) ενός Κινητού Συστήματος Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Press Container με χρηματοδότηση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” προϋπολογισμού 297.600,00€ , β) η προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου 22 κ.μ. με χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης προϋπολογισμού 223.200,00€ και γ) δύο Μηχανημάτων πολλαπλών χρήσεων με συνοδευτικό εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας, δύο Αυτοκινούμενων Αναρροφητικών Σαρώθρων 2κ.μ. και 4κ.μ. και τεσσάρων Σαρώθρων Πεζού Χειριστή προϋπολογισμού 859.040,01€.

Έχει ήδη εγκριθεί και είναι στο στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού η προμήθεια ακόμη δύο απορριμματοφόρων 22 κ.μ. με χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης προϋπολογισμού 440.000,00€

Συνολικός προϋπολογισμού 4.854.552,02

Χρηματοδότηση: 3.355.072,01€

Ίδιοι πόροι: 1.499.480,01€

Προμήθεια ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία της φυτικής μάζας

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Προϋπολογισμός: 63.240,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Προϋπολογισμός: 136.152,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων έργου (σαρώθρου & φορτωτή εκσκαφέα)

Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου αρθρωτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 m3 και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός: 276.520,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων 16m³ και 22m³

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός: 403.000,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος Πλάγιας Φόρτωσης

Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης με κλειστού τύπου κιβωτάμαξα υψηλής συμπίεσης, χωρητικότητας 22 κυβικών μέτρων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός: 319.920,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προώθηση Αναγνωσιμότητας στο Δήμο Αλεξάνδρειας μέσω της προμήθειας και θέσης σε πλήρη λειτουργία κινητής Βιβλιοθήκης

Προμήθεια ενός φορτηγού – οχήματος κινητής βιβλιοθήκης. Το εν λόγω όχημα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την υποδοχή του κοινού ώστε να εξυπηρετεί τόσο τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις απομακρυσμένες επιλέξιμες τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας όσο και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν δύνανται να μεταβούν στη δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας ή Πλατέος, συμβάλλοντας στην προσπάθεια απόκτησης επιπρόσθετων γνώσεων και δια βίου μάθησης των πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας κάθε ηλικίας και προωθώντας την αναγνωσιμότητα και την ενημέρωση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών πάσης φύσεως.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α..

Προϋπολογισμός: 136.400,00 €

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος 16 κ.μ.

Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος με υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 16 κ.μ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 179.800,00 €

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήματα βραχίονα για κοπή πρανών, συστήματος πλύσης, λεπίδας αποχιονισμού και αλατοδιανομέα.

Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ο Δήμος Αλεξάνδρειας από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 213.280,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 20μ και οριζόντιας εργασίας 8μ, το οποίο αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας-ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 148.800,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια δυο απορριμματοφόρων οχημάτων 22 κ.μ. και ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου 6 κ.μ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 298.840,00 €

Κατάσταση: Υλοποιημένο